Privacyverklaring Werken Bij DTG BV (DTG) - April 2018

DTG vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk.

Wanneer een sollicitant solliciteert via www.werkenbijdtg.nl en een vinkje plaatst bij de vraag “ ik geef hiermee toestemming aan DTG om mijn persoonsgegevens te verzamelen conform de Privacy Verklaring Recruitment” , verzamelt DTG informatie waaronder persoonsgegevens, bijvoorbeeld de NAW-gegevens van de sollicitant afkomstig uit diens CV en eventuele overige gegevens uit diens overige communicatie met DTG.

Deze persoonsgegevens worden door DTG op een transparante, beperkte en legitieme wijze gebruikt: dit betekent dat DTG persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop DTG de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de werving- en selectieactiviteiten van DTG.

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan DTG worden verstrekt worden uitsluitend door DTG gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces te voeren. DTG verwerkt de gegevens van de sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden.  Dit zijn:

  • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de actuele vacatures bij DTG;
  • Communicatie over de werving- en selectieprocedures van DTG;
  • Contact opnemen met sollicitanten om gesprekken in te plannen;
  • Het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures dan de vacature waar de sollicitant op solliciteert;
  • DTG kan de gegevens van de sollicitant gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het werving- en selectieproces.

Met verwerken wordt bedoeld: het verzamelen, registeren, bewaren, organiseren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, verwijderen, bekend maken door middel van verzending of op enigerlei wijze vergelijken.

Gegevens van sollicitanten
DTG verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middels van formulieren en/of bijgevoegde documenten op werkenbijdtg.nl. DTG verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middels van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: NAW-gegevens van de sollicitant (naam, adres, telefoonnummer, emailadres), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen etc.) en arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties etc.).

DTG verzamelt en verwerkt geen bijzondere (of gevoelige) persoonsgegevens van sollicitanten , zoals bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische achtergrond, seksuele geaardheid en/of politieke overtuiging tenzij een sollicitant deze informatie ongevraagd vermeldt in zijn/haar CV en/of in diens overige communicatie met DTG.

De gegevens van sollicitanten die door DTG worden verzameld en verwerkt zijn toereikend, relevant en niet overbodig voor het specifieke doel waarvoor ze worden verzameld en verwerkt namelijk het invullen van een specifieke vacature bij DTG en/of het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand. 

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
DTG bewaart de gegevens van sollicitanten gedurende de gehele werving- en selectieprocedure. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)  verwijdert DTG de gegevens van sollicitanten en alle identificeerbare gegevens uit haar database uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
DTG maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van DTG die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van DTG. DTG personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van DTG bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. DTG zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan waaronder encryptie door versleuteling persoonsgegevens tijdens verzending. DTG waarborgt ook (contractueel) dat eventueel door DTG ingeschakelde derde partijen die namens DTG toegang hebben tot gegevens van sollicitanten dan wel gegevens verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Contact
Deze contactinformatie kan alleen gebruikt worden voor vragen over privacy met betrekking tot  recruitment door DTG. Stuur vragen en opmerkingen over deze Privacy Verklaring Recruitment of over de manier waarop DTG gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: recruitment@dtg.nl.