Rechten van betrokkenen

DTG verzamelt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens van natuurlijke personen (klanten, prospects, medewerkers en contactpersonen van leveranciers en partners) in overeenstemming met haar privacybeleid en met de wettelijke rechten van de (natuurlijke) persoon:

 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG )
  Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke.

 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.

 3. Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
  De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.

 5. Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)
  Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

 6. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
  Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

 7. Recht tot het indienen van een klacht (artikel 77 AVG)
  Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door DTG dan kunt deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden er sterk de voorkeur aan geven dat u uw klacht in ieder geval eerst kenbaar maakt aan DTG Dit kunt u doen door een email te sturen aan privacy@dtg.nl. De klacht zal binnen 14 dagen worden beoordeeld. Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld kunnen weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar. In dat geval heeft u nog steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling ex artikel 22 AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DTG.

Belangrijk

 1. Wijzigen of verwijderen particuliere vermelding op DeTelefoongids.nl
  DTG heeft hier een apart proces voor ingesteld dat buiten de AVG loopt. Immers, u heeft (ooit) toestemming gegeven aan uw telecomprovider om uw nummer en gegevens in de online gidsen te vermelden en DTG is niet geautoriseerd om de bron van deze vermeldingen aan te passen. Daarom heeft DTG samen met de telecomproviders een apart proces voor u opgezet om uw vermelding te wijzigen of te verwijderen. Let op dat u hiervoor wel toegang moet hebben tot het desbetreffende telefoonnummer

 2. Wijzigen of verwijderen zakelijke vermelding op DeTelefoongids.nl 
  Indien u een zakelijke vermelding heeft op De Telefoongids, kunt u terecht bij de Klantenservice.

 3. Rechten van betrokkenen
  Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten heeft DTG een Formulier Uitoefening Rechten van Betrokkenen ontwikkeld. Nadat u het heeft ingevuld kunt u het formulier, voorzien van uw handtekening en kopie identiteitsbewijs, sturen naar rechtenvanbetrokkenen@dtg.nl dan wel per post aan DTG BV, t.a.v. de afdeling ‘rechten van betrokkenen’, Postbus 12481, 1100 AL in Amsterdam.

Om uw identiteit te controleren is een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs vereist. U moet hierbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.Dit doet u gemakkelijk via de deze pagina van de rijksoverheid. De kopie zullen wij na controle van uw identiteit direct vernietigen. Eventuele kosten zoals bijvoorbeeld kopieerkosten, die moeten worden gemaakt om aan uw verzoek te voldoen, zijn voor rekening van de betrokkene.